Kontakt

Zarządzanie Odpadami sp. z o.o.

Armii Ludowej 26
00-609  Warszawa

tel. 22 380 23 87
tel. kom. 509 479 006
fax: 22  380 23 89
e-mail: zo@zo.com.pl
www.zo.com.pl
www.zarzadzanieodpadami.com.pl

Biuro Obsługi Klienta
E: biuro@zo.com.pl

Zarząd
E: zo@zo.com.pl
T/F: 48 22 380 23 87

Ewelina Kopczan-Surmacz - Dyrektor Marketingu
E: e.kopczan@zo.com.pl
M: 509 231 457

Adres do korespondencji:

Zarządzanie Odpadami sp. z o.o.
Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa

XII Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000354390
NIP: 5252477974
REGON: 142294520

Gospodarka odpadami

Firma Zarządzanie Odpadami sp. z o.o. funkcjonuje na rynku od wielu lat świadcząc najwyższej jakości usługi związane z racjonalną gospodarką odpadami. Działamy w oparciu o przepisy prawa oraz zaawansowane technologicznie urządzenia, tworzące nowoczesny park maszynowy. Gospodarka odpadami umożliwia odzysk zgodny z zasadami ochrony środowiska i zapewnia unieszkodliwienie substancji groźnych. Ponadto gospodarka odpadami związana jest również z zastosowaniem szczególnych zasad oraz wytycznych w odniesieniu do odmiennych rodzajów odpadów.

Pracujemy w ramach grupy spółek posiadających pozwolenia na prowadzenie gospodarowania odpadami, co pozwala nam zaproponować szeroki zakres usług:

  • Wytwarzanie odpadów - posiadamy pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz profesjonalne ekipy zajmujące się demontażem i zbieraniem odpadów, w tym także odpadów niebezpiecznych, co pozwala nam prowadzić dla Ciebie globalną gospodarkę odpadami, zwalniając Cię z obowiązku uzyskania pozwoleń i poszukiwań wielu usługodawców;
  • Zbieranie odpadów - odpowiednio przygotujemy i zabezpieczymy odpady do transportu, posiadamy specjalistyczne pojazdy, pojemniki i kontenery do zbiórki różnorodnych odpadów stałych;
  • Transport odpadów - posiadamy specjalistyczną flotę transportową i niezbędne pozwolenia na transport odpadów w tym odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Odbierane odpady niebezpieczne są przewożone własnym transportem zgodnie z zasadami i wymaganiami uregulowanymi w Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003r. nr 58, poz 515) oraz w Ustawie o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002r. nr 199, poz. 1671) z późniejszymi zmianami oraz zgodnie z międzynarodowymi przepisami ADR.
  • Unieszkodliwianie i utylizacja odpadów - przyjmujemy odpady na podstawie karty przekazania odpadu, w przypadku odpadów niebezpiecznych opatrzonej unikatowym, numerowanym hologramem identyfikacyjnym, podpisanej przez posiadającego wszelkie uprawnienia, Kierownika Składowiska i przekazujemy do unieszkodliwiania. Posiadamy własne składowisko odpadów niebezpiecznych.
  • Odzysk odpadów - dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu nie musisz płacić za utylizację, kwalifikujemy odpady do odzysku i negocjujemy dla Twojej firmy najkorzystniejsze warunki finansowe.


Zagospodarujemy każdy odpad

Przedsiębiorco,
Zarządzanie Odpadami sp. z o.o. oferuje pomoc przy zagospodarowaniu każdego odpadu jaki wytworzysz w ramach swojej działalności.
Jeśli nie jesteśmy w stanie zagospodarować odpadu we własnym zakresie, znajdziemy dla Ciebie odbiorcę odpadu i wynegocjujemy najkorzystniejsze ceny.

Utylizacja odpadów niebezpiecznych

Przez termin „odpad niebezpieczny” rozumie się taki, który po przedostaniu się do środowiska może stanowić dla niego zagrożenie. Utylizacja odpadów niebezpiecznych została opisana przez Dyrektywę Rady UE 91/689/ECC, która określa działania, jakie należy podjąć w celu zminimalizowania szkód związanych z usunięciem z otoczenia odpadów szkodliwych. Przeprowadzana przez nas utylizacja odpadów niebezpiecznych przebiega w zgodzie z rozporządzeniem Unii Europejskiej. W jej zakres wchodzi odbiór i transport niebezpiecznych odpadów, a w ostateczności ich unieszkodliwienie i odzysk. Wieloletnie doświadczenie oraz specjalistyczny sprzęt pozwalają nam na profesjonalne przeprowadzenie utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Utylizacja papy

Odpady papy zaliczane są do kategorii odpadów asfaltów, smół i materiałów smołowych. Papa jest to rodzaj materiału, który powstał z połączenia nasączonej masą bitumiczną tektury, włókniny i mineralnej posypki. W związku z taką mieszaniną składników utylizacja papy wymaga zastosowania specjalnej technologii, która wymaga wykorzystania zaawansowanych technologicznie maszyn. Jako przedsiębiorstwo posiadające ogromne doświadczenie w gospodarowaniu odpadami posiadamy wszelkie niezbędne uprawnienia oraz sprzęt do przeprowadzania bezpiecznej utylizacji papy. Dzięki nam zyskują Państwo pewność, że utylizacja papy przebiega w zgodzie z ogólnie przyjętymi standardami bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Wywóz gruzu

Oferujemy wywóz gruzu zarówno osobom prywatnym (z mieszkań w blokach bądź z domków jednorodzinnych), jak też firmom budowlanym. Do realizacji tego rodzaju usługi wykorzystujemy kontenery o dużej oraz o stosunkowo niewielkiej pojemności. Wywóz gruzu realizujemy szybko i sprawnie, a w razie wyjątkowej sytuacji jesteśmy w stanie błyskawicznie zareagować i dostarczyć dodatkowy pojazd. Koszty wywozu gruzu ustalamy indywidualnie z każdym klientem. Uzależnione są od wielu czynników, takich jak: ilość zamawianych kontenerów, przebyta trasa, itp. Posiadamy wszelkie niezbędne pozwolenia na wywóz materiałów budowlanych. Gwarantujemy dowóz w miejsce, gdzie gruz jest legalnie składowany i poddawany bezpiecznej utylizacji.

Warunki odbioru odpadów - obsługa budów i remontów

Odpady odbieramy od Klienta specjalistycznymi kontenerami typu mulda, ułatwiającymi ich załadunek lub innymi kontenerami otwartymi o zróżnicowanej pojemności (typu: KP-4, KP-5, KP-7, KP-16, BÓBR itp.) oferowanymi w zależności od charakteru i ilości nagromadzonego odpadu.

Zapewniamy podstawienie kontenera i jego wywóz w ciągu 24 godzin od przyjęcia zlecenia. Zamówienia przyjmujemy w godzinach 9.00-17.00, od poniedziałku do piątku w Biurze Obsługi Klienta – tel. 0 509 231 577

Rodzaje odpadów mogących powstać w branży budowlanej

Kod odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów
17 Odpady z budowy, remontów i obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)
17 01 Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np.: beton, cegły, płyty, ceramika)
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowych z rozbiórek i remontów
17 01 02 Gruz ceglany
17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 06* Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg
17 01 82 Inne niewymienione odpady
17 02 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych
17 02 01 Drewno
17 02 02 Szkło
17 02 03 Tworzywa sztuczne
17 02 04* Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)
17 03 Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych
17 03 01* Asfalt zawierający smołę
17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
17 03 03* Smoła i produkty smołowe
17 03 80 Odpadowa papa
17 04 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali
17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz
17 04 02 Aluminium
17 04 03 Ołów
17 04 04 Cynk
17 04 05 Żelazo i stal
17 04 06 Cyna
17 04 07 Mieszaniny metali
17 04 09* Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
17 04 10* Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne
17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10
17 05 Gleba i ziemia (włączając glebę ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania)
17 05 03* Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np.PCB)
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
17 05 05* Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi
17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05
17 05 07* Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne
17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
17 06 Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest
17 06 01* Materiały izolacyjne zawierające azbest
17 06 03* Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne
17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
17 06 05* Materiały konstrukcyjne zawierające azbest
17 08 Materiały konstrukcyjne zawierające gips
17 08 01* Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
17 09 Inne odpady z budowy, remontów i demontażu
17 09 01* Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć
17 09 02* Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory)
17 09 03* nne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane)zawierające substancje niebezpieczne
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
© 2010 Zarządzanie Odpadami. All Rights Reserved.
Projekt i wykonanie: Tuna.pl & CODE4